[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Feb 05/02/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C  do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.