[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH LỄ NẾN NĂM A THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Feb 02/02/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV Thường Niên Đức Mẹ Dâng Chúa Trong Đền Thánh Lễ Nến Năm A do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.