[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C

Bài giảng hàng tuần - May 15/05/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Cuống Thánh Lễ Sáng – Năm C