[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT MÍNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jun 14/06/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.