[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ CHÚA CỮA NHIỀU BỆNH NHÂN NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Feb 05/02/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Thường  Chủ Đề Chúa Chữa Nhiều Bệnh Nhân do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.