[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ GIỮ LUẬT VỚI LÒNG MẾN NĂM A THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Feb 16/02/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VI Thường Niên Chủ Đề Giữ Luật Với Lòng Mến Năm A do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.