[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XII -TN CHỦ ĐỀ ĐỪNG SỢ NHỮNG KẺ GIẾT ĐƯỢC THÂN XÁC

Bài giảng hàng tuần - Jun 21/06/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XII Thường Niên Chủ Đề Đừng Sợ Những Kẻ Giết Được Thân Xác Năm A do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.