[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XVII TN – A : Dụ Ngôn Nước Trời.

Bài giảng hàng tuần - Aug 03/08/2017

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XVII –  Năm A, với chủ đề : Dụ Ngôn Nước Trời, do cha Trực Dòng bửu Huyết chia sẻ.