[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XX TN-C LỄ VỌNG ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

Bài giảng hàng tuần - Aug 15/08/2022

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIX TN-C Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời do Cha Anrê Dũng Lạc Phạm Văn Phong Dòng Xitô chia sẻ.