[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Aug 21/08/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng