[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Sep 18/09/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng