[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Oct 24/10/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên Chúa Nhật Truyền Giáo Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.