[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXX Thường Niên Chúa Nhật Truyền Giáo Năm C Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Oct 23/10/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên Chúa Nhật Truyền Giáo Năm C Thánh Lễ Sáng