[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật III Thường Niên Năm A Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Jan 22/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A