[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật Lễ Lá Năm A Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Apr 09/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A thánh lễ sáng.