Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 04/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Lễ Vọng Chúa Thánh thần Hiện Xuống Năm A.