HẬU TỰ CỦA ÁP-RA-HAM

HẬU TỰ CỦA ÁP-RA-HAM

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Khi Nô-ê qua đời thì Áp-ram, con của Tha-rê còn sống ở U-rơ, thuộc xứ Canh-đê (nước Iraq ngày nay). Áp-ram theo cha qua xứ Ca-na-an, dẩn theo cháu là Lót, con của Ha-ran.

III. Hậu tự của Áp-ra-ham:

Khi Nô-ê qua đời thì Áp-ram, con của Tha-rê còn sống ở U-rơ, thuộc xứ Canh-đê (nước Iraq ngày nay). Áp-ram theo cha qua xứ Ca-na-an, dẩn theo cháu là Lót, con của Ha-ran. Nhưng khi đến Cha-ran thì họ định cư và Tha-rê qua đời. Áp-ram được Đức Chúa Trời kêu gọi, Ngài đổi tên ông lại là Áp-ra-ham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Ngài hứa ban cho dòng dõi ông nhiều như sao trên trời, như cát bờ biển. Nhưng Sa-ra, vợ ông, tuổi đã cao mà không có con, nên bà đem nàng hầu Ê-díp-tô của bà đến cùng Áp-ra-ham, người lấy nàng hầu A-ga và sanh Ích-ma-ên. A-ga về sau cưới cho con mình một người vợ quê cũng ở xứ Ê-díp-tô. Con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt; kế đó là Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-ma.

Đức Chúa Trời một lần nữa lập giao ước cùng Áp-ra-ham, mọi người nam trong gia đình đều phải chịu phép cắt bì kể cả Ích-ma-ên và các tôi tớ ngoại bang, Ngài đổi tên Sa-rai, vợ ông, thành Sa-ra. Bà thọ thai sanh Y-sắc, khi ấy bà khoản 90 tuổi, còn Áp-ra-ham được 100, và Ích-ma-ên được 14 tuổi. Y-sắc có nghĩa là cười, vì Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi Sáng thế ký 21:6, ngụ ý về sự sanh nở trong lúc bà cao tuổi. Y-sắc có hai người con sanh đôi là Ê-sau và Gia-cốp.

Sau khi Sa-ra qua đời, Áp-ra-ham cưới Kê-tu-ra và sanh Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. Giốc-chan sanh Sê-ba và Đê-đan; con cháu của Đê-đan là họ A-chu-rim, họ Lê-tu-chim và họ Lê-um-mim. Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và Ên-đa.