Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
HẬU TỰ CỦA NÔ-Ê
HẬU TỰ CỦA NÔ-Ê

HẬU TỰ CỦA NÔ-Ê

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

au khi Nô-ê được 500 tuổi, các con ông là Sem, Cham và Gia-phết ra đời. Ba người nầy là tổ phụ của tất cả các dân tộc trên thế giới ngày nay. Sau nước lụt, Nô-ê còn sống thêm 355 năm

II. Hậu tự của Nô-ê:

Sau khi Nô-ê được 500 tuổi, các con ông là Sem, Cham và Gia-phết ra đời. Ba người nầy là tổ phụ của tất cả các dân tộc trên thế giới ngày nay. Sau nước lụt, Nô-ê còn sống thêm 355 năm, ông hưởng thọ được 950 tuổi. Khoản 114 năm sau cơn Đại hồng thủy, dân số lúc đó có độ 30.000 người và Nô-ê hãy còn sống. Loài người đạt đến trình độ kỷ thuật cao, họ hợp lại xây một cái tháp chót cao đến tận trời ở Si-nê-a để làm rạng danh họ. Mưu định nầy do Nim-rốt, con của Cúc, cháu của Cham cầm đầu. Vì sự kiêu ngạo nầy, Đức Chúa Trời đã phạt loài người, làm lộn xộn tiếng nói và tản lạc họ khắp mặt đất, vì vậy người ta gọi là tháp Ba-bên[3] (Sáng thế ký 11:1-9). Nơi đây hãy còn di tích một cái nền, về sau thành Ba-by-lôn cũng do Nim-rốt dựng lên tại đây, trong thành có một cái tháp gọi là Bên.

1. Sem là tổ phụ của dân Do Thái, dân Á-rạp, dân A-si-ri, dân A-ram và dân Phê-ni-xi. Sem sanh Ê-lam, A-su-rơ, A-bác-sát, Lút và A-ram. Con trai của A-ram là U-xơ, Hu-lơ, Ghê-te và Mách. Còn A-bác-sát sanh Sê-lách. Sê-lách sanh Hê-be. Hê-be sanh được hai trai là Bê-léc và Giốc-tan. Giốc-tan có 13 người con. Bê-léc sanh Rê-hu. Rê-hu sanh Sê-rúc. Sê-rúc sanh Na-cô. Na-cô sanh Tha-rê. Tha-rê sanh Áp-ram (Áp-ra-ham), Na-cô và Ha-ran. Ha-ran sanh Lót, Dích-ca và Minh-ca. Na-cô, con Tha-rê, cưới cháu mình là Minh-ca.

2. Cham là tổ phụ của dân Ê-thi-ô-pi, dân Ê-díp-tô, dân Ca-na-an, dân Phi-li-tin, dân Ba-by-lôn, những dân tộc Phi Châu khác và người Á Đông (nhiều học giả cho rằng người Á Đông thuộc dòng Gia-phết).

3. Gia-phết là tổ phụ của dân Mê-đi, dân Hy Lạp, dân Chíp-rơ, dân Âu Châu và dân Bắc Á (nhiều học giả cho rằng người Á Đông thuộc dòng dõi Gia-phết).

Vì Cham phạm tội nên Nô-ê chúc phước cho Sem và Gia-phết nhưng rủa sả Ca-na-an, con của Cham: Đáng ngợi khen Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Sem thay; Ca-na-an phải làm tôi cho họ! Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở nơi trại của Sem; còn Ca-na-an phải làm tôi của họ (Sáng thế ký 9:26). Lời nầy đã được ứng nghiệm khi tuyển dân Y-sơ-ra-ên, thuộc dòng dõi của Sem, tiến vào chiếm đất hứa Ca-na-an. Họ đã bắt dân bản xứ, thuộc dòng dõi của Cham, làm nô lệ.


[3] Ba-bên có nghïa là lộn xộn.