Mẫu Tự Y

Mẫu Tự Y

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Y

Yalweh: Danh của Đức Chúa Trời gồm có 4 mẫu tự Hi-bá-lai là Yodh, Hê, Waw. Kinh Thánh Việt ngữ dịch Giê-hô-va.
Yahwism: Nhóm dùng Danh Yahweh.
Yang: Dương.
Year: Năm.
Yellow: Màu vàng (Tiêu biểu sự sa sút, phỉnh dỗ, phản phúc).
YHWH: Danh Yahweh.
Yodh, Jod: Mẫu tự thứ 10 của Hi-bá-lai ngữ.
Yoga: Du-da (Triết thuyết Ần độ).
Yogism: Du-da pháp.
Yoke: Ách (Tiêu biểu sự nô lệ).
Yokefellow: Đồng lao, đồng mang ách (Phi-líp 4: 3).
Young men: Thanh niên.
Youth fellowship: Thanh niên thông công.
Youth for Christ: Thanh niên vì Christ.