Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
PHẦN I: TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH
PHẦN I: TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH

PHẦN I: TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH

Hạnh Tích Các Thánh - Mar 24/03/2014

Năm 1900 Đức Giáo Hoàng Lêô XIII bằng một Sắc Chỉ Fortissimorum Virorum (Những Con Người Anh Dũng), ký ngày 7 tháng 5 năm1900, ngài đã tôn phong lên bậc Chân Phước những vị sau đây

PHẦN I: TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH

I. Tôn Phong Chân Phước

Năm 1900 Đức Giáo Hoàng Lêô XIII bằng một Sắc Chỉ  Fortissimorum Virorum (Những Con Người Anh Dũng), ký ngày 7 tháng 5 năm1900, ngài đã tôn phong lên bậc Chân Phước những vị sau đây

A. Hội Thừa Sai Paris                       Niên hiệu Tử Đạo

1. Phêrô Dumoulin Borie Cao            Giám mục      24.11.1838

2. Gioan  Louis Bonnard Hương        Linh mục       01.05.1852

3. Gioan Carolô Cornay Tân              Linh muc       20.09.1837

4. Phanxicô Isidoro Gagelin Kính       Linh mục       17.10.1833

5. Phanxicô Jaccard Phan                  Linh mục       21.09.1838

6. Giuse Marchand Du                       Linh mục       30.11.1835

7. Augustinô Schoeffler Đông             Linh muc       01.05.1838

B. Dòng Đa Minh Tây Ban Nha

8. Ignaxiô Delgado Y Cebrian Y        Giám mục      21.07.1838

9. Đa Minh Henares Minh                  Giám mục      26.06.1838

10. Giuse Ferandez Hiền                    Linh mục       24.07.1838

C. Linh mục Việt Nam

11.Tôma Đinh Viết Dụ                       Linh Mục       26.11.1839

12. Bênadô Võ Văn Duệ                   Linh Mục       01.08.1838

13.Anrê Trần An Dũng Lac               Linh Mục       21.12.1839

14. Gioan Đạt                                    Linh Mục       28.10.1798

15. Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm         Linh Mục       24.11.1838

16. Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh (Diệu)      Linh mục       01.08.1838

17. Giuse Hiển                                   Linh Mục       09.05.1940

18. Phêrô Võ Đăng Khoa                  Linh Mục       24.11.1838

19. Phaolô Phạm Đắc Khoan             Linh Mục       28.04.1840

20. Luca Vũ Bá Loan                        Linh Mục       05.06.1840

21. Philiphê Phan Văn Minh               Linh Mục       03.07.1853

22. Giacôbê Mai Năm                       Linh Mục       12.08.1838

23. Phaolô Nguyễn Ngân                   Linh Mục       08.11.1840

24. Giuse Nguyễn Đình Nghi              Linh Mục       08.11.1840

25. Phêrô Trương Văn Thi                 Linh mục       21.12.1839

26. Martinô Tạ Đức Thịnh                 Linh mục       08.11.1840

27. Đa Minh Trạch (Đoài)                 Linh Mục       18.09.1840

28. Emmanuel Nguyễn Văn Triệu       Linh Mục       17.09.1798

29. Phêrô Lê Tùy                              Linh mục       11.10.1833

30. Phêrô Nguyễn Bá Tuân                Linh Mục       15.07.1838

31. Phệrô Nguyễn Văn Tự                 Linh mục       05.09.1838

32. Đa Minh Vũ Đình Tước               Linh mục       02.04.1839

33. Giuse Đặng Đình Viên (Niên)       Linh mục       21.08.1838

34. Vinh Sơn Đỗ Yến                        Linh mục       30.06.1839

35. Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên (Đoan)   Linh mục      26.11.1839

Năm 1906 Đức Giáo Hoàng Piô X bằng một Sắc Chỉ Martyrum purpurata sanguine (Máu Đào Tử Đạo), ký ngày 15 tháng 4 năm 1906, ngài đã tôn phong Chân Phước cho các vị Tử Đạo Việt Nam sau đây:

A. Dòng Đa Minh Tây Ban Nha

36. Valentinô Berrio Ochoa Vinh       Giám mục      01.11.1861

37. Jêrônimô Hermossilla Liêm          Giám mục      01.11.1861

38. Phêrô Amalto Bình                      Linh Mục       01.11.1861

39. Jacintô Castaneda Gia                 Linh Mục       07.11.1773

40. Mathêô Alonso Leziniana Đậu     Linh Mục       22.01.1745

41. Phanxicô Gilde Federich Tế         Linh Mục       22.01.1745

42. Vinh Sơn Lê Quang Liêm             Linh muc       07.11.1773

B. Linh Muc Việt Nam

Năm 1909 Đức Giáo Hoàng Piô X cũng bằng Sắc Chỉ Martyrum purpurata sanguine (Máu Đào Tử Đạo), nhưng ký ngày 11 tháng 4 năm 1909 ngài đã phong Chân Phước các vị sau đây:

 

A. Hội Thừa Sai Paris

43. Stefanô Teôdorô Cuenot Thể       Giám mục      14.11.1861

44. Phêrô Phanxicô Neron Bắc          Linh Mục       03.11.1860

45. Gioan Têôphan Venard Ven        Linh Mục       02.02.1861

B. Linh mục Việt Nam

46. Gioan Đoàn Trinh Hoan               Linh Mục       26.05.1861

47. Lorensô Nguyễn văn Hưởng        Linh mục       13.02.1856

48. Phêrô Khánh                               Linh Mục       12.07.1842

49. Phaolô Lê Văn Lộc                     Linh mục       13.02.1859

50. Phêrô Nguyễn Văn Lựu               Linh Mục       07.04.1861

51. Phêrô Đoàn Công Qúy                Linh mục       31.07.1861

52. Phaolô Lê Bảo Tịnh                     Linh Mục       06.04.1857

Năm 1951 Đức Giao Hoàng Piô XII, bằng một Sắc Chỉ Albae jam ad messem (Lúa Mùa Đã Chín), ký ngày 29 tháng 4 năm 1951 Ngài đã tôn phong các vị Chân Phước sau đây:

A. Dòng Đa Minh Tây Ban Nha

53. Giuse Maria Diaz Sanjurjo An      Giám mục      20.07.1859

54. Giuse Maria Garcia Sampedro Xuyên  Giám Mục     28.07.1858

 

B. Linh Mục Việt Nam

55. Đa Minh  Cẩm                             Linh Mục       11.03.1859

56. Tôma  Khuông                            Linh Mục       30.01.1861

57. Đa Minh Hà Trọng Mầu              Linh Mục       05.11.1861

58. Giuse Tuân                                  Linh Mục       30.04.1861

C. Các Chân Phước Thầy Giảng

Danh từ Thầy Giảng thường dùng để gọi những thanh niên sống độc thân, sống bên cạnh các linh mục để giúp việc truyền giáo, như việc dạy Giáo Lý cho tân tòng v.v. Thầy Giảng cũng là  một thành phần cốt yếu trong tổ chức “Nhà Đức Chúa Trời” trước đây.

1900:

59. Phanxicô Xavier Cần                Thầy Giảng       20.11.1837

60. Phanxicô Đỗ Văn Chiểu               Thầy Giảng    26.06.1838

61. Phêrô Trương Văn Đường           Thầy Giảng    18.12.1838

62. Phêrô Nguyễn Văn Hiếu              Thầy Giảng    28.04.1840

63. Phanxicô Hà Trọng Mậu              Thầy Giảng    19.12.1839

64. Phalô Nguyễn Văn Mỹ                Thầy Giảng    18.12.1838

65. Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh      Thầy Giảng. 28.04.1840

66. Tôma Toán                                  Thầy Giảng    27.06.1840

67. Phêrô Vũ Văn Truật                    Thầy Giảng    18.12.1838

68. Phêrô Nguyễn Khắc Tự               Thầy Giảng    10.07.1840

69. Đa Minh Bùi Văn Úy                   Thầy Giảng    19.12.1839

70. Giuse Nguyễn Đình Uyển             Thầy Giảng    04.07.1838

1906:

71. Giuse Nguyễn Duy Khang            Thầy Giảng    01.11.1861

1909

72. Giuse Nguyễn Văn Lựu               Thầy Giảng    02.05.1854

73. Anrê Nam Thông (1)                   Thầy Giảng    15.07.1855

74. Phêrô Đoàn Văn Vân                  Thầy Giảng    25.05.1857

(Trường hợp Chân Phước Năm Thông tuy đã kết bạn nhưng rất nhiệt tình trong môi trường Truyền Đạo. Chính tên Ngài là Nguyễn Kim Thông. Nhưng tại điạ phương thường đọc là Thuông. Năm là vì Ngài là người con thứ Năm trong gia đình)

D. Chân Phước Chủng Sinh  

75  Tôma Trần Văn Thiện                  Chủng Sinh    21.09.1838

E.  Chân Phước Giáo Dân

1900

76. Phaolô Tống Viết Bường             Giáo dân       23.10.1833

77. Giuse Hoàng Lương Cảnh            Giáo dân       05.09.1838

78. Gioan Baotixita Cỏn                    Giáo dân       08.11.1840

79. Đa Minh Đinh Đạt                       Giáo dân       18.07.1839

80. Tôma Nguyễn Văn Đệ                 Giáo dân       19.12.1839

81. Antôn Nguyễn Đích                     Giáo dân       12.08.1838

82. Mattêô Lê Văn Gẫm                    Giáo dân       15.05.1847

83. Simon Phan Đắc Hoà                  Giáo dân       12.12.1840

84. Augustinô Phan Viết Huy             Giáo dân       12.06.1839

85. Micae Nguyễn Huy Mỹ               Giáo dân       12.08.1838

86. Augustinô Nguyễn Văn Mới         Giáo dân       19.12.1839

87. Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh)      Giáodân         10.07.1840

88. Nicôla Bùi Đức Thể                     Giáo dân       13.06.1839

89. Martinô Thọ                                Giáo dân       08.11.1840

90. Anrê Trần Văn Trông                  Giáo dân       28.11.1835

91. Stêphanô Nguyễn Văn Vĩnh         Tân Tòng       19.12.1839

 

1909:

92. Phaolô Hạnh                                Giáo dân       28.05.1859

93. Micae Hồ Đình Hy                      Giáo dân       22.05.1857

94. Emmanuel Lê Văn Phụng             Giáo dân       31.05.1857

95. Mattêô Nguyễn Văn Phượng       Giáo dân       26.05.1861

96. Inê Lê Thị Thành (Đê)                 Giáo dân       12.07.1841

97. Giuse Lê Đăng Thi                       Giáo dân       24.10.1860

98. Phanxicô Phan Văn Trung            Giáo dân       06.11.1858

 

1951:

99. Phêrô Đinh Văn Dũng                  Giáo dân       06.06.1862

100. Vinh Sơn Đổng (Dương)            Giáo dân       03.06.1862

101. Phêrô Đa                                   Giáo dân       17.06.1862

102. Phaolô Đường (Đông)               Giáo dân       03.06.1862

103. Đa Minh  Huyên                        Giáo dân       05.06.1862

104. Đa Minh Phạm Trọng Khảm      Giáo dân       13.01.1859

105. Đa Minh Mão                            Giáo dân       16.04.1862

106. Laurensô Ngôn                          Giáo dân       22.05.1862

107. Đa Minh Nguyên                       Giáo dân       16.06.1862

108. Đa Minh Nhi                             Giáo dân       16.06.1862

109. Đa Minh Ninh                            Giáo dân       02.06.1862

110. Giuse Phạm Trọng Tả                Giáo dân       13.01.1859

111. Luca Phạm Trọng Thìn               Giáo dân       13.01.1859

112. Phêrô Đinh Văn Thuần               Giáo dân       06.06.1862

113. Đa Minh Toái                            Giáodân        05.06.1862

114. Giuse Tuân                                Giáo dân       07.01.1862

115. Giuse Túc                                  Giáo dân       01.06.1862

116. Anrê Tường                               Giáo dân       16.06.1862

117. Vinh Sơn Tường                        Giáo dân       16.06.1862  

 

II. Tôn Phong 117 Hiển Thánh

Đ úng 12 giờ trưa ngày 22 tháng 6 năm 1987, tại điện Vatican, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ toạ phiên họp Cơ Mật Viện khoáng đại. Khoáng đại là vì tất cả Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục tại Rôma và miền phụ cận Rôma đều được triệu tập. Trong phiên họp này có  28 Hồng Y, 70 Tổng Giám mục và Giám mục, và người Việt Nam duy nhất được tham dự trong Cơ Mật Viện hôm nay là Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, Cáo Thỉnh Viên Vụ Án Phong Thánh các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam.

Thông qua các thủ tục và thâu nhận ý kiên của các thành viên trong Cơ Mật Viện, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quyết định tôn phong 117 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam lên bậc Hiển Thánh và ngay trong ngày hôm ấy quyết định này đã được long trọng công bố trên tờ L’Osservatore Romano (Quan Sát Viên La Mã), cơ quan chính thức của Toà Thánh.Thế là tin vui mừng này mau chóng được loan báo cho Giáo Hội Việt Nam  qua Hàng Giáo Phẩm Việt Nam là Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn và Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Toàn thể giáo dân Việt Nam, đặc biệt là giáo dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài nô nức chuẩn bị ngày lễ Phong Thánh sẽ được cử hành vô cùng trọng thể do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành tại Quảng trường thánh Phêrô ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Riêng tại Hoa Kỳ, nhiều phái đoàn được tổ chức Hành Hương Rôma tham dự lễ Phong Thánh, số người đến từ Hoa Kỳ tham dự lên tới  khoảng 4,000 người.

Đúng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại quảng trường thánh Phêrô đã có khoảng 60.000 người hiện diện, trong đó có 15,000 người Việt Nam, 10,000 người Tây Ban Nha, vì có nhiều vị Thánh người Tây Ban Nha được phúc Tử Đạo tại Việt Nam, 8 ngàn người Pháp (thuộc gia đình, con cháu và quê hương của các vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Số người còn lại phần nhiều là người Ý và các quốc gia khác cũng tham dự thánh lễ. Thánh lễ được cử hành bằng la ngữ, tiếng nói chính thức của Giáo Hội. Phần phụng ca do Ca Đoàn Tổng Hợp Việt Nam tại Hoa Kỳ phụ trách.

Trong thánh lễ, sau khi công bố Lời Chúa, Đức Thánh Cha đã long trọng cử hành nghi thức Phong Hiển Thánh cho 117 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam lên hàng Hiển Thánh. Thế là từ đây Giáo Hội Việt Nam nhỏ bé đã có 117 vị Hiển Thánh được toàn thể Giáo Hội hoàn vũ tôn kính.

Tác giả: Lm. Nguyễn Ðức Việt Châu, SSS