[VIDEO] Bài giảng Chúa nhật Tuần XVI – TN – B

Bài giảng hàng tuần - Jul 22/07/2018

Thần mời quý vị nghe bài giảng Chúa nhật Tuần XVI – TN – B do cha sở Antôn Mai Đức Huy chia sẻ.