Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Áp dụng có điều kiện
Áp dụng có điều kiện

Áp dụng có điều kiện

Chia Sẻ - Mar 24/03/2014

Nhiều quảng cáo buôn bán hay dịch vụ nhu cầu cho người dân trên TV, Radio, Báo chí, hay trong thùng thơ, thường kèm theo câu nói hay có dòng chữ “conditions apply”, dịch nôm na là “áp dụng có điều kiện”.

Nhiều quảng cáo buôn bán hay dịch vụ nhu cầu cho người dân trên TV, Radio, Báo chí, hay trong thùng thơ, thường kèm theo câu nói hay có dòng chữ “conditions apply”, dịch nôm na là “áp dụng có điều kiện”. Những điều kiện thường như là “Phải là hội viên. Phải mua trên bao nhiêu tiền. Phải ký hợp đồng bao nhiêu tháng, nếu ngưng ngang thì phải bị phạt bao nhiêu tiền..v.v” chắc chắn điều kiện bao giờ cũng là có lợi cho chủ nhân. Nếu không đọc kỷ mà ký tên vào hợp đồng thì mọi việc đều phải nhận lãnh, vì chúng ta biết xứ Úc nầy hễ “bút sa là gà chết”. Sống trên đời nầy chúng ta thấy không ai đưa cho người khác điều gì mà không đòi hỏi điều kiện, ngay cả những người cúng kiến cho thần thánh cũng có điều kiện là muốn được thần thánh ban phước lại cho họ. Hoặc bố thí cho những người nghèo khó cũng có điều kiện là “tích đức”, hoặc để được người khác khen ngợi. Ðây là điều mà Chúa Jêsus đã quở trách những người Pharisi ngày xưa “Khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính, quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.” (Mathiơ 6:2). Trên thế gian nầy hầu như không ai cho người khác điều gì mà không có ý nghĩ sẽ được lại điều gì đó. Ông bà ta có câu cũng có ý nghĩa như vậy đó là “bánh ít đi bánh quy lại”. Nhưng sự cứu rỗi của Chúa ban cho nhân loại là vô điều kiện, Kinh thánh viết “vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị đời đời trong hỏa ngục, mà được sự sống đời đời trên thiên đàng” (Giăng 3:16). Vì sự cứu rỗi mà Chúa ban cho vô điều kiện (miễn phí) nên nhiều người không thể tin được. Nhưng nếu Chúa đòi hỏi điều kiện thì ai có thể làm được đây? Bạn nghĩ sao?