[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B – Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Mar 08/03/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phanxicô Nguyễn Xuân Chính – Dòng Cát Minh trong thánh lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B thánh lễ thiếu nhi

Audio: Gioakim Viết Long