[Audio Bài Giảng]Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Jun 04/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết trong thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Năm A Thánh Thiếu Nhi.