[AUDIO THÁNH LỄ] KỶ NIỆM 49 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC CHA SỞ ANTÔN NĂM B

Bài giảng hàng tuần - Apr 30/04/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Kỷ Niệm 49 Năm Thụ Phong Linh Mục Cha Sở Antôn Năm B do Cha Phêrô Ngô Lập Quốc chia sẻ.