Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 05/09/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A.