Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 29/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XVI Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Nữ Martha Năm A.