Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 02/09/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A.