Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 07/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A.