Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
LÝ TƯỞNG PHỤC VỤ
LÝ TƯỞNG PHỤC VỤ

LÝ TƯỞNG PHỤC VỤ

Năm Đức Tin - Mar 24/03/2014

Sẵn sàng phục vụ tha nhân Như Chúa đã dạy ân cần lắm thay !

Sẵn sàng phục vụ tha  nhân

Như Chúa đã dạy ân cần lắm thay !

Yêu thương phục vụ mỗi ngày

Chính là Thiên Chúa đã bày thực thi

Ai  ơi ! xin nhớ khắc ghi

Tinh thần phục vụ còn gì đắn đo

Phục vụ tư cách ban cho

Chính là bác ái mà ta phải làm

Phục vụ chính là tinh thần

Yêu thương kẻ khó cơ bần lầm than

Phục vụ vì Chúa  thật tâm

Là việc ta làm chẳng sợ uổng công

Phục vụ vì Chúa thi ân

Tha nhân được hưởng chính là đức công

Phục vụ chu đáo tận tâm

Việc làm nhỏ bé, tinh thần lớn thay!

Phục vụ vì Chúa hăng say

Làm cho em nhỏ chẳng rày mất công

Làm  vì Danh Chúa toàn năng

Chính là phục vụ nhân trần khổ đau

Vì chính Thiên Chúa trời cao

Ngài đã đồng hóa nỗi đau nhân trần

Công giáo phục vụ tận tâm

Mang ơn cứu độ cho người trần gian

Tinh thần phục vụ chứa chan

Rao truyền bác ái là đàng phải theo

Phục vụ chân lý cao siêu

Dành cho người được tin yêu trao quyền

Quyền cao công giáo hiển nhiên

Chính là phục vụ tông truyền đấy thôi!

Giêsu Chúa đã nói rồi !

Kẻ đứng làm đầu, phục vụ nhưng không

Phục vụ chính là sinh lời

Vì khi phục vụ con người biết yêu

Phục vụ lợi biết bao nhiêu!

Càng hạ mình xuống, là điều khôn ngoan

Tinh thần phục vụ đáng làm

Lý tưởng phục vụ ta mang theo mình

Hành trang chân lý quang vinh

Giêsu Chúa dạy thật tình chẳng sai.

P.Trần Đình Phan Tiến(Bước theo)