Những mặc khải Thánh Tâm cho thánh nữ Margaret Mary Alacoque

Những mặc khải Thánh Tâm cho thánh nữ Margaret Mary Alacoque

Lòng Thương Xót Chúa Giesu - Aug 23/08/2014

Thánh Tâm Chúa Giesu mặc khải cho thánh nữ Margaret Mary Alacoque