Thứ Ba Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Ba Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 12/04/2017

Ngắm Thứ Ba : Ông Trí Khu Giáo V.