Thứ Ba Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Bảy Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 12/04/2017

Ngắm Thứ Nhất : Ông Đại Khu Giáo IV.