Thứ Ba Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Chín Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 12/04/2017

Ngắm Thứ Chín : Ông Trung Khu Giáo IV.