Thứ Ba Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Một Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 12/04/2017

Ngắm ThứMười Một : Ông Kính Khu Giáo I.