Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Mười Năm : Ông Thành Khu Giáo III.