Thứ Tư Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Ba Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Ngắm Thứ Ba : Ông Chúc Khu Giáo VI.