Thứ Tư Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Năm Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Ngắm Thứ Năm : Ông Khẩu Khu Giáo VI.