Thứ Tư Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Nhất Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Ngắm Thứ Nhất : Ông Chắn Khu Giáo VI.