[Audio Thánh Lễ]Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm Thánh Lễ Tĩnh Tâm 28.03.2017 Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Mar 29/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha G.Bt Nguyễn Minh Phương,C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật VI Mùa Chay Thánh Lễ Tĩnh Tâm 28.03.2017  Năm A.