[Audio Thánh Lễ]Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm Thánh Lễ Tĩnh Tâm 29.03.2017 Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Mar 30/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha G.Bt Nguyễn Minh Phương,C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật VI Mùa Chay Thánh Lễ Tĩnh Tâm 29.03.2017  Năm A.