Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu,giám mục, tiến sĩ, Hội Thánh Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 13/09/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu,giám mục, tiến sĩ, Hội Thánh Năm C