Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 12/09/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A.