Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 18/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm A