Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Trong Tuần 1 Thường Niên Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 14/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy Trong Tuần 1 Thường Niên Năm A