Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 22/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Năm A.