Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 10/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A.