Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 20/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.