Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 10/08/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên Lễ Kính Thánh Laurensô Phó Tế, Tử Đạo Năm A.