Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 18/08/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.